Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO:

dotyczący zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług - zgodny ze zmianami prawnymi z dnia 25 grudnia 2014 roku.

 k64 Kamil Szczyrbowski ,  zarejestrowana firma przez Burmistrza Miasta Rydułtowy

  NIP: 6391868058 REGON: 360406720  , Ciechowice 47442, Kuźnicka 20.

INFORMACJE OGÓLNE.

1. Sklep internetowy K64.PL znajdujący sie na stronie internetowej K64.PL / K64performance.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

3.Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie K64.PL są wyrażone w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT.

 3. Na każdy towar zakupiony w sklepie wystawiamy paragon w razie koniecznosci / prosby - faktura/rachunek,

5. Zawartość sklepu internetowego K64.PL nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

6. Klient wypełnijąc formularz zamówienia składa ofertę kupna danego towaru.

8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Sklep internetowy K64.PL zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach K64.PL  zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie zamawiającego o zaistniałej sytuacji.W przypadku braku porozumienia obu stron zamówienie na określony towar nie będzie realizowane.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypłnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji, udostępnionego przez K64.PL na stronach sklepu internetowego.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizacje złożonego zamówienia, K64.PL zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

6. Dostawa towarów realizowana jest przez przedsiębiorstwo Poczta Polska, DHL, DPD

na adres wskazany w formularzu zamówienia.

GWARANCJA, RĘKOJMIA I ZWROT TOWARU

1. Odpowiedzialność K64.PL za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona m.in. do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty (14dni)

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dn. 31 marca 2000 r.) Klient ma prawo zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciagu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

3.Zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres.

4. Przy reklamacji zwracany wyrób prosimy odsyłać razem z otrzymanym paragonem / fv  oraz wypełnionym formularzem zwrotu (wzór do pobrania tutaj: 

https://k64.pl/formularz_reklamacyjny.doc

 Przesyłkę należy nadać na adres: ul. Kuźnicka 20, 47-442 Ciechowice.

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wymienionych procedur pokrywa Klient. 

7. Towary objęte gwarancją podlegają wymianie gwarancyjnej w okresie trwania gwarancji lecz nie wszystkie towary sprzedawane w sklepie K64.PL podlegają gwarancji:

*turbosprężarki przy reklamacji są sprawdzane pod kątem prawidłownej instalacji przez firmę zewnętrzną.

8. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu (paragon fiskalny / fv - jest to potwierdzenie zakupu). Jednocześnie informujemy,że każdy towar poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne.

9.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

10.Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Za wadliwy towar (reklamowany) w przypadku uszkodzenia innych części firma K64.pl NIE ODPOWIADA.

11.Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem

Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod

następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów

konsumenckich”.

12. Towar reklamowany jest sprawdzany pod kątem prawidłowego montażu. 

ZAPŁATA ZA DOSTARCZONY TOWAR

1. Zapłatę za dostarczoną przesyłkę Zamawiajacy dokonuje:

*gotówką u doręczyciela lub w przypadku nieobecności, we wskazanym w zawiadomieniu urzędzie pocztowym lub kurierskim,

*przelewem bankowym na konto K64.PL

2. Do każdej przesyłki K64.PL  dołącza paragon, które należy zachować w przypadku ewentualnej reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Rejestrując się w sklepie internetowym K64.PL i składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Jeśli Klient rejestrując się w sklepie internetowym K64.PL zgodzi sie na otrzymywanie "elektronicznego biuletynu informacyjnego serwisu K64.PL ", jego dane będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu K64.PL są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie bedą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW O PRODUKTACH

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników sklepu. K64.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość ich przeredagowania bądź usunięcia bez podania przyczyny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane bedą przepisy polskiego prawa cywilnego.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć zawieranych przez sklep K64.PL z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: k64@tlen.pl

5.O każdej zmianie regulaminu K64.PL będzie informował kilentów przed wprowadzeniem zmian.

6. Sklep K64.PL  zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.

DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW